Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Firesec Oy
Kaipionsivu 3, varasto 50-51
37550 Lempäälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Marko Saviahde
marko.saviahde(at)firesec.fi

3. Rekisterin nimi
Yrityksen tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

• Asiakassuhteen hoitaminen
• Asiakaspalvelu ja -viestintä
• Koulutukset ja webinaarit
• Palautteen kerääminen ja jälkiviestintä
• Toiminnan suunnittelu, kehittäminen, seuranta ja analysointi
• Markkinoinnin toteuttaminen ja kohdentaminen

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Firesec Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Firesec Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Tietolähteet ja tietosisältö
Säännönmukaisia tietolähteitä ovat lomakkeeseen täyttäneen ilmoittamat tiedot. Tiedot kerätään verkkosivujen yhteydenottolomakkeen ja työnhakulomakkeen kautta. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamisia tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin. Työnhakuun ilmoittautuneelta tai yhteydenoton jättäneeltä henkilöltä kerätään seuraavat tiedot:

• etu- ja sukunimi
• asema/työnimike
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• yrityksen / organisaation nimi

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan tai työnhakijan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Firesec Oy
Kaipionsivu 3, varasto 50-51, 37550 Lempäälä

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai työnhakuun ilmottautumiseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai tietolomakkeen täyttämisen yhteydessä. Lisäksi niitä voidaan kerätä Firesec Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

11. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden käyttökokemusta verkkosivuilla sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asian mukaiselle toimimiselle.

Päivitetty 28.10.2022.